misc.

mở

ở đây có thể chẳng làm gì cả, chỉ chụp ảnh và viết.

Read more